De kern is rot – Zondag 3

Vraag 6: Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen?
Antwoord: Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn Schepper op de juiste wijze zou kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in eeuwige zaligheid zou leven om Hem te loven en te prijzen.

uit Zondag 3 Heidelbergse Catechismus

Het logische vervolg op de stellige aanname dat de mens een ellendig wezen en geneigd tot enkel haat is, is de vraag: Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen?
Het antwoord is even logisch: Nee, natuurlijk niet, want er komen immers nog negenenveertig zondagen.
Als God inderdaad een slecht product had opgeleverd, namelijk dat een mens er ook niets aan kan doen en dat het nu eenmaal is, zoals het is, dan viel de basis onder het christelijke geloof weg. Er wordt wel gezegd dat de kern van het christelijk geloof de dood van Jezus Christus is. Maar is dat wel zo? Want die dood zou niet nodig zijn als de mens oké zou zijn zoals hij is. Aangezien dat niet zo wordt gezien, is dus feitelijk het geloof in de verdorvenheid van de mens de basis van het christelijke geloof.

De commerciële website theologie.nl noemt als (vanouds bekende) betekenis van het woord gerechtigheid onder andere: gehoorzaamheid aan Gods geboden. Wat er in antwoord 6 volgt na het woord “opdat” geeft niet het doel van die gehoorzaamheid weer, maar is volgens mij niet meer dan een uitgebreidere beschrijving van die gehoorzaamheid. Maar je legt er natuurlijk nog wel eens de nadruk op dat de mens dit eigenlijk helemaal niet kan en het een onbereikbaar iets is. Dikke bult verhaal.

Maar goed, God heeft dus geen slecht product geconcipieerd, maar onze eerste voorouders Adam en Eva hebben het voor iedereen verkloot, zegt vraag en antwoord 7.

Vraag 7: Waar komt dan die zo verdorven aard van de mens vandaan?

Antwoord: Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs; daar is onze natuur zozeer verdorven, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Zondag 3 Heidelbergse Catechismus


Want Adam en Eva hebben door hun vrije keuze het menselijk DNA zo veranderd dat vanaf dat moment iedere conceptie alleen nog maar door en door verdorven nieuw leven voortbrengt. Rot, Niks waard.
O nee, wacht even, het is toch de goede God die nieuw leven net zo makkelijk geeft als neemt. Maar als het mis gaat, daar zijn creaturen de schuld van geeft.
Man, man, dat je zoiets überhaupt laat voortbestaan.

De gelovige schrijvers van de catechismus hadden hier een mooie kans om uit te leggen wat er in de 16e eeuw al wel bekend was geworden over het ontstaan van de wereld. En het zou professor van Bruggen hebben gesierd als hij bereid zou zijn geweest om in 1952 in zijn Aantekeningen te vermelden dat we, vergeleken met wat er in het boek Genesis staat beschreven, eigenlijk maar heel weinig weten over de eerste mensen op aarde.

Vraag 8: Maar zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad?

Antwoord: Ja, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden.

Zondag 3 Heidelbergse Catechismus

We zijn geheel en al onbekwaam tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad. Dus.
En zo werd mij als jonge tiener en toevallig ook catechisant, aangeleerd dat ik in principe een soort Hitler in me hebt.
Is dat alles?
Niet te geloven toch, dat je dit je kinderen aanleert.
Ik houd van je, maar je bent door en door verrot. En ja, ik vrees dat ik dit ook gedaan heb.

Naar Zondag 4

Photo by Finding Dan | Dan Grinwis on Unsplash